1398/2/11 چهارشنبه

آئین نامه اجرایی ضوابط بر فعالیت نشریات دانشگاهی

آئین نامه شورای فرهنگی استانها - مراکز و احدها

آئین نامه و دستورالعمل انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه پیام نور

آیین نامه تأسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی

استعلامات دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

آیین‌نامه بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور

شیوه نامه مالی جشنواره ها

دستورالعمل اجرایی جشنواره ملی حرکت دوره دهم

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها

دستورالعمل اجرایی آئین نامه شورای فرهنگی استانها، مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور

مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیان (وزارت علوم) آئین نامه شورای فرهنگی سازمان

دستورالعمل اجرایی آئین نامه های تشکلهای اسلامی

آئین نامه کرسی های آزاد اندیشی

آیین نامه تأسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی

آئین نامه کانون های فرهنگی دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی